TJÄNSTER

Service 

Säkerhet

Hur vet man att en brandsläckare verkligen fungerar när det behövs? Eller att de utrymningsmarkeringar som ska leda mot en utgång sitter på rätt ställe?


Alla brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det här gäller oavsett typ och placering. Med ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv när en olycka eller ett nödläge inträffar.


Vem gör vad?

Den egna organisationen utför ibland en del av underhållsarbetet, t.ex. egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är då fråga om enklare besiktning av de brandskyddsinstallationer som finns i de egna lokalerna.

När det gäller mer omfattande service- och underhållsåtgärder krävs specialistkunskaper och ibland särskild behörighet. Dessa åtgärder utförs ofta av entreprenörer utifrån och i de flesta fall en gång per år.


Regler och riktlinjer

Beträffande de årliga service- och underhållsåtgärderna finns för det mesta regelverk eller föreskrifter från lagstiftare och försäkringsbolag. Det kan också finnas underhållsstandarder och branschrekommendationer. Med få undantag finns detaljerade underhållsföreskrifter från respektive tillverkare av den brandskyddsutrustning det är frågan om.


Kontakt

Kontakta oss för att diskutera ditt företags behov av service och underhåll.

info@brandredskap.se

brandtätning

Vad är brandtätning?

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar samt hål, tätas i aktuella brandcells väggar. Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.


Utförande

Ett vanligt förekommande material för brandtätning är  målade brandskyddsskivor som monteras tillsammans med brandfog för att få en mjuk tätning (lättare nydragning av kablar.) Olika typer av genomförningar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används. Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda Er den bästa tekniska lösningen. 


FireSeal - Ett eldfast koncept

FireSeal tillhandahåller marknadens mest kompletta brandtätningssystem.

Vi är certifierad samarbetspartner med FireSeal. Vilket innebär att samtliga våra tekniker har genomgått deras certifierade utbildning.


Kontakt

Kontakta oss för att diskutera ert behov av brandtätning. 

info@brandredskap.se

Gassläcksystem

Vi utför på uppdrag av Presto Brandsäkerhet AB kontroller och serviceunderhåll på gassläckanläggningar i norra Sverige.

Vårt arbetar omfattar en rad olika typer av gassläcksystem; Novec, Inergen och koldioxid för att nämna några.


Kontakt

Kontakta oss eller Presto Brandsäkerhet AB för information

info@brandredskap.se / info@presto.se

Installation

Vårt arbete er säkerhet

 För er trygghet kan vi erbjuda er komplett leverans och installation av samtliga våra brandskyddsprodukter.


Kontakt

Kontakta oss för information

info@brandredskap.se